กฎหมายคุ้มครองโสเพณีฉบับใหม่ ได้เริ่มมาผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ตามมาตราที่ 3 วรรค 1 ของกฎหมายคุ้มครองโสเพณีฉบับใหม่นี้ PROSTSHG ได้ระบุไว้ว่า ทุกคนที่ทางานหรือมีอาชีพโสเพณีมีหน้าที่ต้องแจ้งและเข้าลงทะเบียนกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการทุกคนของสถานประกอบการการขายบริการทางเพศมีหน้าที่จาเป็นต้องควบคุมใบรับรองการลงทะเบียนโสเพณีที่ได้รับจากหน่วยงานทางรัฐนี้กับโสเพณี ก่อนที่จะรับโสเพณีเข้าทางาน

ผู้ที่ละเมิดหรือไม่ทาตามกฎนี้ จาเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าปรับในอัตราสูง

ในการลงทะเบียนโสเพณีกับหน่วยงานกากับดูแลนี้ นอกจากข้อมูลส่วนตัวแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลที่อยู่ในประเทศเยอรมนีกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งห้ามเป็นที่อยู่ของสถานประกอบการหรือสถานทางาน

คุณอยากได้รับจดหมายจากทางการให้ส่งมาที่บ้านใช่ไหม? คุณกลัวว่าถ้าจดหมายส่งมาหาคุณโดยตรง แล้วจะมีปัญหาต่างๆตามมาใช่ไหม?

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณด้วยขอเสนอบริการจากทางเรา

ปลอดภัยและนิรนาม

ในการลงทะเบียนโสเพณี สมาชิกสภานิติบัญญัติอนุญาติ ให้ผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลที่อยู่ในเยอรมนี ที่เรียกว่า Zustelladresse เป็นที่อยู่ในการจัดส่งจดหมายจากทางการเพื่อการติดต่อได้ เพราะสมาชิกสภานิติบัญญัติทราบดีว่า คนจานวนมากไม่ปรารถนาการติดต่อกับที่อยู่จริง